ONDERGETEKENDEN:

1. XXXXX, geboren op XXXXX te XXXXX en wonende aan XXXXX, XXXXX, XXXXX;
en
2. Mkwadraat B.V., een onderneming met adres Kea Boumanstraat 106, 1095 MA, Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63550288:

onderstaand ook wel individueel Partij en gezamenlijk Partijen genoemd,
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

• Een partij die Informatie verstrekt krachtens deze Overeenkomst hierin de Verstrekkende Partij wordt genoemd en een Partij die Informatie ontvangt krachtens deze Overeenkomst hierin de Ontvangende Partij wordt genoemd:
• De Verstrekkende Partij informatie aan de Ontvangende Partij wenst te verstrekken, welke informatie door de Verstrekkende Partij als vertrouwelijk wordt beschouwd;
• Verstrekkende Partij deze informatie aan de Ontvangende Partij wenst te verstrekken om te onderzoeken of een samenwerking op het gebeid van ontwikkelen/produceren/lanceren van een product mogelijk is tussen partijen. (het “Doel”); en
• Partijen in deze overeenkomst de voorwaarden wensen neer te leggen waaronder de Verstrekkende Partij de informatie verstrekt.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Informatie
In deze overeenkomst geldt de volgende definitie:

“Informatie” betekent alle informatie met betrekking tot XXXXX en overige informatie met betrekking hiertoe inclusief maar niet beperkt tot: productontwikkelingsinformatie (productideeën, productconcepten, productontwerp, productprototypes, programmacode, softwaresystemen en -processen, uitvindingen, bedrijfsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, octrooien, octrooiaanvragen, schetsen, tekeningen, modellen en ander artwork, specificaties, onderzoek, onderzoeksresultaten en analyse), financiële informatie (business prognoses, winst- en verliesrekeningen, balansen, beleggersinformatie), marketinginformatie (verkoop- en marketingprognoses, marketingplannen, klantenlijsten, marketing strategieën) en productie-informatie (processen, formules, technische studies, specificaties, inkoopvereisten, identificatie van huidige of toekomstige productie- of leveringspartijen, die geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie.

Artikel 2 – Rechten en verplichtingen
1. Met inachtneming van lid 2 en 3 van dit artikel, verbindt Ontvangende Partij zich hierbij om de Informatie strikt geheim te houden en om de Informatie niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstrekkende Partij te openbaren of gebruiken.
2. De verplichtingen in lid 1 van dit artikel gelden niet indien:
a. de Informatie ontvangen van Verstrekkende Partij al in het bezit is van Ontvangende Partij op het tijdstip van verstrekking en zij de Informatie op een rechtmatige manier heeft verkregen;
b. de Informatie ontvangen van Verstrekkende Partij ook verstrekt is aan Ontvangende Partij door een derde die de Informatie op een rechtmatige manier heeft verkregen, geen inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot geheimhouding van de Informatie, en geen inbreuk maakt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van de Informatie;
c. de Informatie wordt gebruikt of geopenbaard ter bescherming van een rechtmatig belang dat is erkend bij of krachtens wet- of regelgeving;
d. de Informatie door Ontvangende Partij is verkregen door onafhankelijke ontdekking of schepping;
e. de Informatie wordt verstrekt aan een werknemer of een professionele adviseur van de Ontvangende Partij; of
f. het vereist of toegestaan is bij of krachtens wet- of regelgeving of door een bevoegde instantie wordt bevolen.
3. Ontvangende Partij draagt ervoor zorg dat de Informatie op een veilige plaats wordt bewaard en dat de Informatie beschermd is tegen diefstal, verlies, schade en/of ongeautoriseerde toegang.
4. Ontvangende Partij zal de Informatie niet gebruiken voor een ander doeleinde dan voor het Doel.
5. Indien er delen van de Informatie openbaar zijn of openbaar gemaakt worden, heft dat niet de geheimhoudingsverplichtingen op ten aanzien van het geheel van deze Informatie.
6. Partijen zullen het bestaan van deze overeenkomst, de inhoud daarvan en de gesprekken die plaatsvinden tussen Partijen vertrouwelijk behandelen en noch geheel noch gedeeltelijk bekend maken aan derden, uitgezonderd de situatie dat Partij 2 het voor het Doel noodzakelijk acht om derden in te schakelen. In dit geval zal bekendmaking geschieden onder dezelfde geheimhoudingsverplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst.

Artikel 3 – Duur en beëindiging
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag deze door iedere Partij is ondertekend en heeft een looptijd van 3 jaar.
2. De verplichting van Ontvangende Partij tot strikte geheimhouding van de Informatie blijft onverkort gelden na het eindigen van gesprekken/onderhandelingen of enige andere vorm van communicatie tussen Verstrekkende Partij en Ontvangende Partij, of na het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook.
3. Na het eindigen van gesprekken/onderhandelingen of enige andere vorm van communicatie tussen Verstrekkende Partij en Ontvangende Partij, of na het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zal Ontvangende Partij, behoudens wettelijke beperkingen, op eerste verzoek van Verstrekkende Partij onmiddellijk:
a. alle documenten die Informatie bevatten, zonder kopieën te houden, terugsturen of vernietigen;
b. alle documenten die zijn opgesteld op basis van de Informatie vernietigen zonder kopieën te houden; en
c. alle elektronisch opgeslagen Informatie van de desbetreffende gegevensdrager verwijderen, of voor zover verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de gegevensdrager vernietigen.
4. Zodra Ontvangende Partij heeft voldaan aan de verplichtingen van lid 3 van dit artikel zal Ontvangende Partij dit direct bevestigen per email aan Verstrekkende Partij.

Artikel 4 – Eigendom
De Informatie die op basis van deze overeenkomst wordt verkregen, is en blijft eigendom van Verstrekkende Partij. Ontvangende Partij kan aan geen enkele bepaling uit deze overeenkomst enig recht van eigendom, bevoegdheid tot gebruik of enig ander recht met betrekking tot de Informatie ontlenen en geen enkele bepaling uit deze overeenkomst kan als zodanig worden geïnterpreteerd.

Artikel 5 – Overdracht
Ontvangende Partij is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstrekkende Partij gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 6 – Ongeldigheid
Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze overeenkomst.

Artikel 7 – Wijzigingen
Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door Partijen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Deze overeenkomst, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Aldus overeengekomen op XXXXX.