1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de door Mkwadraat B.V, handelend onder diverse handelsnamen, (hierna: MakeThis) tot stand gebrachte of aangeboden producten.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. MakeThis, het ontwerpbureau dat producten verkoopt;
b. koper, de wederpartij van MakeThis.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
2.2 Overeenkomsten tussen MakeThis en de koper komen tot stand door schriftelijke bevestiging door MakeThis, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. MakeThis behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.
2.3 MakeThis is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MakeThis worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door MakeThis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Wijziging omstandigheden en overmacht
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is MakeThis gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
3.2 MakeThis zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van acht (8) dagen te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
3.3 Ingeval MakeThis ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

4 Levering
4.1 Opgegeven (lever)tijden hebben een indicatieve strekking en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper MakeThis dus schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2 Indien MakeThis gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door MakeThis zijn ontvangen.
4.3 Bestellingen worden slecht franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is MakeThis gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van MakeThis hebben verlaten. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering, ongeacht wat tussen MakeThis en de koper omtrent het vervoer en de assurantie is overeengekomen.
4.5 Indien de koper een levering weigert, kan MakeThis de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft MakeThis in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van MakeThis totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover MakeThis heeft voldaan.
5.2 De koper mag de producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van MakeThis slechts verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
5.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met MakeThis gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij MakeThis bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, MakeThis gerechtigd de geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6 Ontbinding en retournering
6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van MakeThis worden gewijzigd of geannuleerd. Indien MakeThis al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan MakeThis deze aan de koper in rekening brengen.
6.2 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door MakeThis, waarbij MakeThis het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MakeThis mag wachten met terugbetaling totdat MakeThis de retourzending heeft ontvangen.

7 Betaling
7.1 MakeThis is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door MakeThis nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor zakelijke transacties. Alle door MakeThis gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is MakeThis bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de koper in verzuim is of MakeThis goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MakeThis kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal MakeThis niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de koper toe te rekenen zijn.

9 Garanties en reclames
9.1 De door MakeThis te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door MakeThis geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen tien (10) dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan MakeThis gemeld te worden.
9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft MakeThis de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10 Rechten van intellectuele eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door MakeThis aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabricaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij MakeThis, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Indien en voor zover MakeThis producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart MakeThis voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door MakeThis in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11 Aansprakelijkheid voor schade
11.1 MakeThis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b. doordat MakeThis is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
11.2 Alleen directe en aan MakeThis toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten.
11.3 Voor zover MakeThis aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan MakeThis uitkeert.
11.4 De koper vrijwaart MakeThis voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MakeThis of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;

12 Overmacht
12.1 Ingeval MakeThis ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop MakeThis geen invloed kan uitoefenen, en waardoor MakeThis niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

13 Nederlands recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar MakeThis is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MakeThis het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14 Overige bepalingen
14.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Juni 2014